Elintarvikealan viestintä- ja koordinaatiohanke
12/2008 - 31.8.2011

Aineisto
- loppuraportti löytyy täältä
- Tuunattu Kalakukko -verkkolehdet löytyvät täältä

Tiivistelmä (ELVI-hanke)

Pohjois-Savon ELY-keskuksen rahoittama ja Sisä-Savon seutuyhtymän hallinnoima Elintarvikealan viestintä- ja koordinaatiohanke (ELVI) käynnistettiin joulukuussa 2008 ja sitä jatkettiin alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen 31.8.2011 asti hankkeessa käyttämättä jääneiden määrärahojen hyödyntämiseksi täysimääräisesti.

ELVI oli luonteeltaan viestintä- ja kehittämishanke, joka sai rahoituksensa julkiselta sektorilta yhteensä 185.079 eur budjetistaan. Kuntarahoituksen osuus oli 10 %. Hanke pysyi hyvin budjetissaan.

Hanke työllisti projektipäällikön (elintarvikekoordinaattori) päätoimisesti n. kahden ja puolen vuoden ajan 16.2.2009 - 31.8.2011. Lisäksi paikallisesti tuotetun ruoan (lähiruoka) aluetaloudellista hyötyä havainnollistamaan tehdyssä selvityksessä käytettiin projektityöntekijää kesällä 2010 noin 4,5 kk ajan. 

Hankkeen tavoitteet olivat: (1) elintarvikealan toimijoiden välisen tiedonvaihdon ja yhteistyön lisääminen; (2) uuden tiedonvälityskanavan luominen ja ylläpitäminen (Kukko-perhe); (3) oleellisen tiedon seulominen ja välittäminen maa- ja elintarviketalouden toimijoille; (4) havainnollistaa elintarvikealan aluetaloudellista merkitystä; (5) alueellisen ruokatuotannon ja elintarviketutkimuksen tunnetuiksi tekeminen; (6) parantaa elintarvikealan imagoa sekä (7) edistää ylimaakunnallisia kehityshankkeita ja hoitaa alueellisia rekisteri- ym. viranomaisluonteisia tehtäviä.
 
Elintarvikekoordinaattori toimi Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän Ruoka-Suomi -teemaryhmän jäsenenä toimien samalla maakunnan elintarvikeyrittäjyyden puolestapuhujana ja oleellisen tiedon välittäjänä alueemme ruokayrityksille. Elintarvikekoordinaattori organisoi myös Pohjois-Savon ruokakulttuuriryhmän toimintaa, mikä vakiintuikin hankeaikana merkittäväksi alan tiedonvaihtoa ja lukuisten ruokasektorilla toimivien organisaatioiden yhteistyötä koordinoivaksi toiminnaksi.

Ruokasektorin asiantuntijoiden keskustelufoorumiksi perustettiin hankkeen toimesta Pro pohjoissavolainen ruoka -asiantuntijaryhmä, joka toimi tärkeänä tiedonvälitysfoorumina jäsenilleen.

Tärkeimmäksi viestintäkanavaksi Elintarvikealan viestintä- ja koordinaatiohankkeessa muodostui sähköinen verkkojulkaisuperhe, joista verkkolehti Tuunattu Kalakukko ilmestyi hankeaikana kaikkiaan 19 kertaa. Pikaviestintää varten julkaistiin uutiskirjeet Marjakukko (marja-ala) sekä Patakukko (elintarvikkeiden jalostus). Kaikilla julkaisuista oli useita satoja lukijoita.

Elintarvikeyritysten hakupalvelu Aitoja Makuja.fi sai runsaasti huomiota myös Pohjois-Savon maakunnassa. Hankkeen alkaessa aitojamakuja.fi -portaaliin oli talletettu noin kymmenen pohjoissavolaisen elintarvikeyrityksen tiedot ja hankkeen päättyessä yritysten määrä palvelussa nousi jo 157:een. Verkkosivustoa voidaan perustellusti pitää merkittävänä tietokanavana Pohjois-Savossa paikallisesti tuotetulle ruoalle. 

Elintarvikeyritysten yhteistyön kehittämiseksi elintarvikekoordinaattori osallistui kaksille kansainvälisille elintarvikemessuille toisena matkanjohtajana yhdessä yhteensä lähes 40 paikallisten yritysten edustajien kanssa.

Elintarvikealan viestintä- ja koordinaatiohanke järjesti elintarvikealan Tuunattu Kalakukko -juhlaseminaarin Kuopion Elonkorjuujuhlissa 2009, missä pääpuhujina olivat Eviran pääjohtaja Jaana Husu-Kallio ja MTK:n silloinen ruokakulttuuriasiamies Jaakko Nuutila. Samassa yhteydessä maakunnan yhdeksäsluokkalaiset tuunasivat 2010-luvun kalakukkoja hankkeen järjestämässä kilpailussa.

Hanke oli mukana myös Kekri-seminaarin järjestelyissä marraskuussa 2010, jolloin julkistettiin Lähiruoan käyttö Pohjois-Savon julkisissa ammattikeittiöissä -raportti, joka on ensimmäinen euromääräisesti toteutettu selvitys Suomessa paikallisesti tuotetun ruoan (lähiruoka) käytöstä kuntasektorilla. Erot tutkittujen neljän pohjoissavolaisen kunnan välillä olivat merkittäviä.

Raportissa pyrittiin selvittämään paikallisesti tuotetun ruoan aluetaloudellista hyötyä. Raportti sai runsaasti valtakunnallistakin huomiota. Selvityksen mukaan tutkituista kunnista Kiuruvesi käytti eniten lähiruokaa (57,9 %), kun taas vastaavat luvut olivat Juankoskella 22,5 %, Suonenjoella 15,8 % ja Kuopiossa 10 %.

Lähiruoan löydettävyyden parantamiseksi elintarvikemyymälöissä elintarvikekoordinaattori suunnitteli ”Paikallisesti tuotettua lähiruokaa” -hyllynreunatunnuksen, joka on otettu käyttöön muissakin maakunnissa useissa K- ja S-ketjun myymälöissä.

Elintarvikekoordinaattori osallistui maaliskuussa 2011 Terve Ruoka -messuille Kuopio-hallissa. Messuille Pohjois-Savon ruokakulttuuriryhmän jäsenten yhteisosastona toteutettu ”37 makupalaa Pohjois-Savosta” -osasto sai erittäin myönteisen vastaanoton tuhatlukuiselta vierailijajoukoltaan.

Elintarvikealan viestintä- ja koordinaatiohanke arvioitiin Maaseutuviraston toimesta keväällä 2011. Tarkastaja totesi hankkeen onnistuneen hyvin täyttämään sille asetetut tavoitteet.

Taustatietoja

Elintarvikesektori on vahva toimiala Pohjois-Savon maakunnassa. Tilastokeskuksen mukaan Pohjois-Savon työllisten määrästä n. 8 % työskenteli 31.12.2007 suoraan ruokasektorilla: alalla työskentelevien välittömien työpaikkojen määrä oli 8.073 henkilöä. Mikäli välilliset työpaikat otetaan huomioon, alan työllistävyys on noin 21 % työllisistä.

Kesäkuussa 2011 Pohjois-Savossa oli 180 elintarvikeyritystä: näistä valtaosa (86,1 %) oli ns. mikroyrityksiä eli ne työllistivät yhdeksän tai vähemmän henkilöä. Ruoka-Suomi -teemaryhmän mukaan (06/2011) Elintarvikeyritysten määrä Pohjois-Savossa on pysynyt viime vuodet lähes samana edellisvuosista, vaikka valtakunnallinen trendi on ollut hieman laskeva.

Elintarvikealan viestintä- ja koordinaatiohankkeen puolesta Suonenjoella elokuun 31. päivänä 2011

ETM Jukka-Pekka Korpi-Vartiainen  

Lisätietoja:

Jukka-Pekka Korpi-Vartiainen
Visakuja 4 C 7, 70420 Kuopio
jpkorpi(at)gmail.com tai
GSM 044 - 590 0314